JCWIKOWSKI SERWIS-SKLEP KOMPUTEROWY, EŁK

Wszystko co w IT
niezbędne!

Wspieramy twój biznes

REGULAMIN SERWISU
KOMPUTEROWEGO

§ SŁOWNIK

 1. Serwis – JCWIKOWSKI Jarosław Ćwikowski ul. Wojska Polskiego 30B 19-300 Ełk.
 2. Klient – osoba lub firma, zgłaszająca sprzęt do naprawy.

 

§ POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższy regulamin określa zasady dokonywania napraw serwisowych przez pracowników serwisu JCWIKOWSKI Jarosław Ćwikowski.
 2. Zlecenie przez Klienta usługi serwisowej jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta niniejszego Regulaminu. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 3. Serwis JCWIKOWSKI Jarosław Ćwikowski zastrzega prawo zmiany niniejszego Regulaminu bez konieczności informowania Klientów o zmianie Regulaminu. Aktualny Regulamin znajduje się na stronie internetowej it.jcwikowski.pl/regulamin
 4. Usługa serwisowa to usługa polegająca na wykonaniu prac konserwacyjno-naprawczych na sprzęcie /lub oprogramowaniu klienta.
 5. Zamówienie usługi serwisowej odbywa się poprzez oświadczenie klienta i rejestracje na miejscu w siedzibie serwisu, telefonicznie lub drogą elektroniczną e-mail/strona internetowa.
 6. Czas naprawy jest nie określony i indywidualny w każdym przypadku. (zależny od dostępności części, stopnia skomplikowania usterki, nakładu pracy w serwisie).
 7. Przez specyfikę serwisu i pracę z danymi serwis komputerowy nie ponosi odpowiedzialności za utratę częściową bądź całkowitą danych lub programów, podczas podjętych działań serwisowych, w związku z tym prosimy o dokonanie kopi bezpieczeństwa wrażliwych danych przechowywanych na dyskach twardych.
 8. Na wszelkie usługi serwis udziela 30 dniowej gwarancji, gwarancja ta nie dotyczy działania systemu operacyjnego, jak również w przypadku korzystania z nielegalnego oprogramowania.
 9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie instalowanych programów i sprzętu wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności gdy wykryte zostanie wykorzystanie oprogramowania nielegalnego lub powszechnie uznanego za niebezpieczne.
 10. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas rejestracji wykonywanej usługi. Podanie danych Klienta konieczne jest do prawidłowego wystawienia faktury VAT.
 11. W przypadku prawidłowego wykonania usługi, bądź w przypadku jej niewykonania, przysługuje opłata za ekspertyzę cena jest ustalana indywidualnie.
 12. W sytuacji, gdy Klient: a) złamie postanowienia Regulaminu b) będzie działał na szkodę serwisu serwisant ma prawo zaprzestać świadczenia usługi dla Klienta bez prawa zwrotu uiszczonej już opłaty.
 13. Serwis komputerowy nie ponosi odpowiedzialności za legalność systemu operacyjnego ani żadnych aplikacji będących zainstalowanych na sprzęcie komputerowym powierzonym serwisowi.
 14. Serwis Komputerowy przyjmując sprzęt komputerowy do naprawy wydaje dokument zlecenia serwisowego będący jedynym dokumentem kwitującym przyjęcie sprzętu, wydanie sprzętu możliwe jest tylko i wyłącznie po okazaniu dokumentu zlecenia serwisowego.
 15. Za sprzęt pozostawiony w serwisie i nie odebrany w przeciągu 30 dni roboczych od dnia poinformowania przez serwis klienta jest pobierana opłata magazynowa w wysokości 5 zł za każdy dzień magazynowania.
 16. Po upływie 45 dni nieodebrany sprzęt ulega przepadkowi i jest uznany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego oraz na podstawie art 181 Kodeksu Cywilnego nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne .
 17. Instalacja oprogramowania jest możliwa tylko i wyłączne z wykorzystaniem legalnych licencji dostarczonych przez Zamawiającego.
 18. W przypadku gdy oddany do serwisu sprzęt jest naruszony (np. wcześniejsze naprawy serwisowe, ślady zalania i korozji, ślady upadku, samodzielne próby naprawy lub jakakolwiek inna ingerencja lub naruszenie konstrukcji) JCWIKOWSKI zastrzega sobie prawo do doliczenia dodatkowych opłat bądź też zmiany warunków, wydłużenia lub odmówienia naprawy (po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego) – w przypadku odmowy naprawy przez jedną ze stron, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów diagnozy.
 19. Sprawność użytkowa oraz stan wizualny sprzętu dostarczonego do naprawy może ulec pogorszeniu w wyniku wykonywanych czynności diagnostycznych i napraw (np. ukryte pęknięcia obudowy ujawniające się dopiero w trakcie naprawy, przetarte przewody, tasiemki itp.), co wynika z wad ukrytych, ujawniających się dopiero w momencie podejmowania ww. czynności. Serwis nie ma na to wpływu i nie ponosi za to odpowiedzialności, a ewentualne koszty naprawy tych wad pokrywa Klient.

Regulamin usługi
zdalnego wsparcia

§ Postanowienia ogólne

 1. Usługa „Zdalne wsparcie” zwana dalej „Pomocą” oferowana jest przez pracowników JCWIKOWSKI Jarosław Ćwikowski zwanych dalej „Support’em” lub „Technikami”.
 2. Zlecenie wykonania usługi oznacza akceptację przez Klienta w całości niniejszego regulaminu oraz cennika.
 3. Za pomocą oprogramowania do połączenia zdalnego anydesk wykonujący usługę otrzymuje dostęp do klawiatury i kursora ekranowego komputera Klienta.
 4. Support zapewnia podgląd na ekranie Klienta wszelkich czynności, które wykonuje technik realizujący pomoc.

 

§ Warunki udzielenia pomocy

 1. Warunkiem koniecznym do realizacji usługi pomocy jest aktywny dostęp komputera Klienta do sieci Internet. W niektórych przypadkach uzyskanie dostępu do sieci Internet (np. połączenie przez sieć komórkową) może wiązać się z dodatkowymi opłatami, które ponosi Klient.
 2. Warunkiem przeprowadzenia usługi jest zainstalowanie przez Klienta na komputerze, na którym będzie przeprowadzana interwencja programu umożliwiającego połączenie zdalne, które Klient osobiście ściągnie i uruchomi. W przypadku niemożliwości ściągnięcia programu może być on dostarczony w innej formie.
 3. Wymagany jest także dostęp do urządzeń które mają zostać objęte usługą.
 4. Technik realizujący usługę nie podejmuje działań innych, niż związane bezpośrednio z udzieleniem pomocy w zakresie opisanym w zgłoszeniu. Klient oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania komputerami i zasobami komputerowymi, na którym będzie wykonywana usługa pomocy. Klient oświadcza, że posiada kopię zapasową, która umożliwi w razie konieczności odtworzenie stanu sprzed udzielenia pomocy.
 5. Klient zobowiązuje się, że będzie obecny przy komputerze, na którym będzie wykonywana usługa pomocy podczas jej trwania i będzie obserwował działania Technika oraz współpracował z nim w czasie trwania usługi.
 6. Support zobowiązuje się do zachowania należytej staranności podczas wykonywania pomocy przez swojego Technika oraz do zachowania poufności w przypadku udostępniania przez Klienta informacji o charakterze poufnym.
 7. Pomoc należy umówić z przynajmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

 

§ Zakres usług

Usługa obejmuje pomoc w zakresie konfiguracji oraz wsparcia technicznego w zakresie diagnozowania usterki systemów i sprzętu dostarczanych przez firmę JCWIKOWSKI Jarosław Ćwikowski.

§ Procedura wykonania usługi

Usługa pomocy wykonywana jest w większości przypadków w sposób następujący:

 • Zebranie niezbędnych informacji na temat zaistniałego problemu.
 • Zdefiniowanie przyczyny i postawienie diagnozy.
 • Wybór rozwiązania i przeprowadzenie go w sposób zdalny za pomocą specjalistycznego oprogramowania dostarczonego przez Support.
 • Za zrealizowanie usługi uważa się rozwiązanie problemu Klienta z zastrzeżeniem punktu 55. Nie rozwiązanie problemu z powodu usterki technicznej (wady urządzenia lub innych przyczyn niezależnych od Supportu nie może być reklamowane przez Klienta. W przypadku, kiedy naprawa nie może być wykonana w sposób zdalny proponowany jest alternatywny sposób interwencji.
 • Wyłączenie odpowiedzialności.

 

 1. Support nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do sieci Internet wynikający z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów informatycznych będących poza jej wpływem, a także w okolicznościach prowadzonych przez nią prac konserwacyjnych systemu informatycznego.
 2. Support nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań Klienta sprzecznych ze wskazówkami uzyskanymi w drodze konsultacji z technikiem.
 3. Support nie odpowiada za jakość połączenia przez sieć Internet z komputerem Klienta.
 4. Odpowiedzialność Supportu z tytułu realizowania pomocy ograniczona jest wyłącznie do wysokości ustalonego wcześniej wynagrodzenia za usługę i nie obejmuje innych szkód majątkowych jakie mogą wystąpić po stronie Klienta.
 5. Support nie odpowiada za utratę danych, programów lub ustawień programów spowodowanych pracami serwisowymi. Klient ma obowiązek wykonania kopii zapasowej ważnych dla niego danych.
 6. Support nie odpowiada za szkody wyrządzone przez “złośliwe” oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta. Działanie tego typu programów może spowodować usunięcie ważnych plików, na co Support nie mamy wpływu.

 

§ Dostępność usługi

 1. Dzień i godzina rozpoczęcia pomocy podlega wcześniejszym ustaleniom z Supportem.
 2. Usługa jest świadczona w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 –17.00.
 3. W wypadku, gdy pomoc jest wymagana poza zakresem podanym w punkcie 2 usługa jest wyceniana indywidualnie.

 

§ Płatności i rozliczenia

 1. Za wykonaną usługę Support wystawia fakturę VAT i przesyła na adres podany przez Klienta.
 2. Klient uiszcza opłatę za usługę pomocy po jej wykonaniu na podstawie otrzymanej faktury VAT.
 3. W przypadku nieuiszczenia należnej opłaty za usługę pomocy w określonym w pkt.1 terminie, Support ma prawo naliczyć odsetki za opóźnienie.
 4. Cennik za pomoc jest ustalany indywidualnie.

 

§ Postanowienia końcowe:

 1. Wszelkie spory związane z działaniem usługi pomocy będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne właściwe dla siedziby JCWIKOWSKI Jarosław Ćwikowski
 2. Support zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Aktualny regulamin jest dostępny na stronie it.jcwikowski.pl.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego powszechnie prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz.93 z poz. zm.) i Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z poz. zm.)

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuje, że:

 • Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest JCWIKOWSKI Jarosław Ćwikowski, ul. Wojska Polskiego 30B, 19-300 Ełk, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 • Dane osobowe Pani/ Pana będą przetwarzane w celu realizacji usługi serwisowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozprzestrzenia z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej RODO).
 • Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe Pana/ Pani będą przetwarzane przez okres potrzebny

 

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

 • Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • Sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • Usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • Przenoszenia danych,
  Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

ADMINISTRACJA DANYMI OSOBOWYMI

Administratorem, czyli podmiotem decydującym w jaki sposób twoje dane osobowe będą wykorzystane jest JCWIKOWSKI Jarosław Ćwikowski, ul. Wojska Polskiego 30B, 19-300 Ełk,
NIP 848-174-75-3.

 1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Aby uzyskać więcej informacji należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych: it@jcwikowski.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  ◦ W celu realizacji usługi serwisowej.
  ◦ Obsługa reklamacji.
  ◦ Obsługa zgłoszeń.
  ◦ Kontakt z Klientem.
 4. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Klienta podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.
 5. Dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób zautomatyzowany i niezautomatyzowany.
 6. Dane osobowe udostępniany w sytuacjach, gdy jest to konieczne abyśmy mogli wykonać nasze usługi.
 7. Możemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom:
  ◦ Podmiotom uprawnionym.
  ◦ Podmiotom przetwarzającym.
  ◦ Innym odbiorcom danych – np. firmom kurierskim, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, współpracującym firmom.
 8. Dane zbieramy podczas zlecania nam wykonania usługi i przy przyjmowaniu do naprawy sprzętu poprzez oświadczenie na miejscu bądź telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 9. Podstawą pozyskania danych osobowych jest wyraźna i dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych np.
  ◦ Podczas podawania danych w celuj realizacji usługi (oświadczenie na miejscu w siedzibie firmy).
  ◦ Drogą telefoniczną bądź elektroniczną (e-mail).
 10. Dane będą przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), tj. prawo dostępu, prawo do sprostowania oraz usunięcia danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  Powyższe prawa realizujemy bezzwłocznie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych.
 11. Klient ma prawo złożenia na nas skargi do organu nadzorczego, którym jest:
  ◦ Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  ◦ Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Przetwarzamy Dane osobowe przez czas realizacji zlecenia dla Klienta, a także po jej zakończeniu w celach:
  ◦ Dochodzenia roszczeń w związku z wykonaną usługą (gwarancja i rękojmia).
  ◦ Wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.
  ◦ Statystycznych i archiwizacyjnych
  ◦ Maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
 13. Nie przetwarzamy danych osobowych dla celów marketingowych.
 14. Dane nie bęndą profilowane.
 15. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów realizacji usługi. W każdej chwili przysługuje klientowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych,
  przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Klienta, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 16. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych i cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
  zgody przed jej wycofaniem.

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego it.jcwikowski.pl  (dalej: Serwis).
 2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 

II. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest JCWIKOWSKI Jarosław Ćwikowski , adres: Wojska Polskiego 30B, NIP: 8481747537, REGON: 365278474, adres poczty elektronicznej: it@jcwikowski.pl (dalej: Administrator).

III. Cel zbierania danych osobowych

 1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
  • rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,
  • umożliwienia logowania do Serwisu,
  • realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,
  • komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.)
  • wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
  • prowadzenia systemu komentarzy,
  • świadczenia usług społecznościowych,
  • promocji oferty Administratora,
  • marketingu, remarketingu, afiliacji,
  • personalizacji Serwisu dla Użytkowników,
  • działań analitycznych i statystycznych,
  • windykacji należności,
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

 

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

 • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
 • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

 

W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

VI. Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.
 2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

VII. Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
 2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres it@jcwikowski.pl.
 3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
 4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

 

VIII. Pliki cookies

 1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
 2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
 3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
 2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

 

X. Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
 2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.

 

Informacje na temat polityki prywatności i plików cookies znajdziesz  tutaj.